slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét của đơn vị

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét của đơn vị, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT ngày 31/7/2017 về việc thay đổi Thành viên HĐQT

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT ngày 31/7/2017 về việc thay đổi Thành viên HĐQT, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Customization by PVTrans IT Div.