Giới thiệu chung đội tàu

Đội tầu vận chuyển dầu thô của PVTrans bao gồm các tầu thế hệ
mới, thân đôi đáy đôi, đáp ứng các công ước quốc tế về an toàn hành hải và bảo
vệ môi trường.
Tàu PVT Athena (105.177 DWT)

Customization by PVTrans IT Div.