slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

PVTrans Pacific cung cấp tàu VLCC vận chuyển dầu thô cho NMLD Nghi Sơn

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của đơn vị, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Customization by PVTrans IT Div.