slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Báo cáo thường niên năm 2017 của đơn vị, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của đơn vị, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Customization by PVTrans IT Div.