slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017”, chi tiết cụ thể tại các tài liệu đính kè

Báo cáo tài chính Quý 4/2016 và Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Báo cáo tài chính Quý 4/2016 và Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016”, chi tiết cụ thể tại các tài liệu đính kèm.

Thông báo số 1297/TB-SGDHN ngày 13/12/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Thông báo số 1297/TB-SGDHN ngày 13/12/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch c

Customization by PVTrans IT Div.