slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung chi tiết tại các tài liệu đính kèm.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm

Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Báo cáo thường niên năm 2016, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm

Customization by PVTrans IT Div.