Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”, chi tiết cụ thể tại tài liệu đính kèm.
AttachmentSize
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017309.78 KB

Customization by PVTrans IT Div.