Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung chi tiết tại các tài liệu đính kèm.
AttachmentSize
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017505.24 KB
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20172.32 MB

Customization by PVTrans IT Div.