Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm
AttachmentSize
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018215.47 KB

Customization by PVTrans IT Div.