Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.
AttachmentSize
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201811.2 MB

Customization by PVTrans IT Div.