Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như file đính kèm

http://pvtrans.vn/files/TBchotDScdPVTransPacific.pdf

Xin thông báo để quý nhà đầu tư biết.

 

Customization by PVTrans IT Div.