Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Nghị quyết thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã được kiểm toán” và “Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT ngày 29/3/2017 về Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”, chi tiết cụ thể tại các tài liệu đính kèm
AttachmentSize
Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã được kiểm toán2.86 MB
Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT ngày 29/3/2017102.61 KB

Customization by PVTrans IT Div.