PVT Athena (105.177 DWT)

Tàu PVT Athena (105.177 DWT)

Đặc tính chi tiết kỹ thuật

Customization by PVTrans IT Div.