slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của đơn vị, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT ngày 22/02/2018 về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT ngày 22/02/2018 về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm

Customization by PVTrans IT Div.