slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Nghị quyết thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã được kiểm toán” và “Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT ngày 29/3/2017 về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017”, chi tiết cụ thể tại các tài liệu đính kè

Báo cáo tài chính Quý 4/2016 và Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Báo cáo tài chính Quý 4/2016 và Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016”, chi tiết cụ thể tại các tài liệu đính kèm.

Customization by PVTrans IT Div.